ลงทุนระยะสั้น เงินทุนระยะสั้น

ลงทุนระยะสั้น เงินทุนระยะสั้น หมายถึง เงินทุนที่ได้จากการก่อหนี้ระยะสั้น ลงทุนระยะสั้น ซึ่งมีระยะการชำระคืนภายใน 1 ปี การจัดหาเงินทุนระยะสั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยนำไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์นั้นสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสามารถชำระคืนเงินกู้ด้วยตนเอง ลงทุนระยะสั้น.

ลงทุนระยะสั้น

ลงทุนระยะสั้น กล่าวคือ เมื่อธุรกิจกู้ยืมมาใช้ในการผลิตสินค้าขาย เมื่อธุรกิจขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็จะมีลูกหนี้กรค้าเกิดขึ้น และในกรณีที่ธุรกิจขายสินค้าไม่หมดก็จะมีสินค้าคงเหลือเกิดขึ้น เมื่อธุรกิจสามารถเร่งรัดการเก็บหนี้ได้ และขายสินค้าออกไปได้ก็จะได้เงินสดมาชำระหนี้ระยะสั้น
ผลประโยชน์กิจการได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ หรือเงินปันผล ให้ลงบัญชีเมื่อได้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผลนั้น

กรณีที่เงินลงทุนระยะสั้นมีผลประโยชน์ตามระยะเวลา เช่น ดอกเบี้ยรับของตั๋วเงินรับบริษัทการเงิน และพันธบัตร เป็นต้น ในวันสิ้นปีให้ปรับปรุง ดอกเบี้ยค้างรับด้วย
ประเภทของเงินทุนระยะสั้น
การจัดหาเงินทุนระยะสั้นสามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. เงินทุนระยะสั้นที่ได้จากธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า
2. เงินทุนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน
3. เงินทุนระยะสั้นที่มีหลักประกัน ลงทุนระยะสั้น.

Date
Categories
Tags
Permalink
Status

Published:November 22, 2015

Uncategorized

Bookmark the permalink

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL