หางานสุรินทร์ หน้าที่และความรับผิดชอบ

หางานสุรินทร์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความ รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานเขียนคำสั่งให้เครื่องจักร ประมวลผลทำงาน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หางานสุรินทร์ หรือปกครองผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ หรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หางานสุรินทร์.

หางานสุรินทร์

หางานสุรินทร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการจัดระบบและวางแผนการประมวลผล ข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล หรือการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น วิเคราะห์วิธีการและลำดับของการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเลือกระบบและวางแผนการใช้เครื่องจักรประมวลผล เขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานที่ยุ่งยาก ให้คำปรึกษา แนะนำ และ ฝึกอบรมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับรองลงไป และเจ้าหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตอบปัญหาและชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยัง ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หางานสุรินทร์
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 และ ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเขียน คำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์สถิติประยุกต์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์
3. ได้รับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์-คอมพิวเตอร์

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง หางานสุรินทร์.

Date
Categories
Tags
Permalink
Status

Published:January 7, 2016

Uncategorized

Bookmark the permalink

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL