หางานตรัง อาชีพชาวประมง เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกับสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม

หางานตรัง อาชีพชาวประมง เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกับสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม
อาชีพชาวประมงเป็นอาชีพดั่งเดิมที่คนในยุคสมัยก่อนหากินตามแหล่งน้ำธรรมชาติในการจับสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา มาบริโภคและขาย ซึ่งปัจจุบันอาชีพชาวประมงได้พัฒนาเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากขึ้น ด้วยการทำเกษตรประมงในเชิงธุรกิจมากขึ้น หางานตรัง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อขายเป็นอาหารและเครื่องประดับ เช่น การทำนากุ้งหรือฟาร์มกุ้ง การทำฟาร์มปลาหรือการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในกระชัง การทำฟาร์มหอยมุก การเพาะพันธุ์สาหร่าย เป็นต้น นับวันอาชีพประมงจะมีการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและมีปริมาณมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ อาชีพนี้จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น หางานตรัง.

หางานตรัง

หางานตรัง ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
(ชาวประมงแบบอาศัยธรรมชาติเป็นแหล่งเลี้ยงชีพ)
1. การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์น้ำ
2. เรียนรู้วิธีการจับสัตว์น้ำแต่ละชนิด
3. จับสัตว์น้ำ และอื่น ๆ ขายเพื่อดำรงชีพ
(ชาวประมงเชิงธุรกิจประมง)
1. เพาะเลี้ยง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ พืชน้ำ และคอยตรวจอาการของสัตว์น้ำที่อาจเกิดโรคต่าง ๆ
2. เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์น้ำ หรือพืชน้ำ
3. ค้นคว้าและวิจัยวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีผลิตที่ดีและมีปริมาณที่มาก
4. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีความแข็งแรงของร่างกาย
2. มีความชำนาญด้านการจับสัตว์ทะเล
3. รู้จักเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์น้ำ และพืชน้ำ
4. ชอบการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ และพืชน้ำ
5. มีความระเอียดรอบครอบ หางานตรัง
6. มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำ การเลี้ยงดูและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
7. อื่น ๆ

แนวทางพัฒนาอาชีพ
1. ชาวประมง
2. เจ้าของกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เช่น เจ้าของฟาร์มปลา ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มหอย ฟาร์มสาหร่าย ฯลฯ
3. เจ้าของกิจกรรมผลิตและแปรรูปผลิตผลิตภัณฑ์ทางทะเล
4. เจ้าของกิจการนำเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวชมพฤติกรรมของสัตว์น้ำ
5. นักวิชาการทางทะเล
6. นักวิชาการประมง
7. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ และพืชน้ำ
8. อื่น ๆ หางานตรัง.

 

 

Date
Categories
Tags
Permalink
Status