หางานคอมพิวเตอร์ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

หางานคอมพิวเตอร์ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ข้อมูลนี้ได้มาจากบัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน หางานคอมพิวเตอร์ และระดับตำแหน่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หางานคอมพิวเตอร์.
หางานคอมพิวเตอร์

หางานคอมพิวเตอร์

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยํามากที่สุด
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการ
ใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(4) เขียนชุดคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น
(5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะ
และความต้องการของหน่วยงาน หางานคอมพิวเตอร์
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย
ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันท้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็น
ไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทีเกี่ยวข้อง เพือสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู ้ใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(2) ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู ้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนําระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ หางานคอมพิวเตอร์.

Date
Categories
Tags
Permalink
Status