สมัครงานการไฟฟ้า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

สมัครงานการไฟฟ้า การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ได้จัดทำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารบริการประชาชนที่สำนักงานกลางกรุงเทพฯ สมัครงานการไฟฟ้า และในปี 2543 – 2544 จะขยายศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนี้ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าเขต 12 แห่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด และอำเภอทั่วประเทศ สมัครงานการไฟฟ้า.

สมัครงานการไฟฟ้า

สมัครงานการไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ระบบจำหน่ายในชุมชนได้ ดังต่อไปนี้

1.ให้ข้อมูลและนำสำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการสำรวจจัดทำแผนผังออกแบบ เพื่อจะก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ชุมชนของท่าน
2.ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสา-สายไฟฟ้า และจุดปักเสาไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอย่าปลูกต้นไม้ยืนต้นใกล้แนวสายไฟฟ้า สมัครงานการไฟฟ้า
3. ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดจ่ายไฟฟ้าแล้ว หากพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใดเกิดชำรุด ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ เพื่อให้มาแก้ไขด่วน
4.ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฯ ซ่อมแซมเสาสายไฟฟ้าที่เกิดการชำรุด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและจ่ายไฟฟ้ากลับคืนอย่างรวดเร็ว
5. แนะนำประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนของท่าน ไม่ให้กระทำการใด ๆ กับ เสา-สายไฟฟ้า อันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือบุคคลอื่น หรือ ตัวผู้กระทำเอง สมัครงานการไฟฟ้า.

Date
Categories
Tags
Permalink
Status